Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven per 1 juli 2019

Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven per 1 juli 2019

Op 25 maart heeft de RUD Zeeland een presentatie gegeven tijdens de MBC-borrel over de veranderingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Wat houdt dit in?

De verplichting tot energiebesparing is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt nu ook een informatieplicht.

Wat houdt de informatieplicht in?

Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht, dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u reeds heeft genomen. Voor deze melding maakt u gebruik van het eLoket van RVO. In een module vult u onder andere in of u alle Erkende Maatregelen Energiebesparing voor uw bedrijfstak heeft getroffen. Erkende Maatregelen zijn maatregelen die u binnen vijf jaar of minder kunt terugverdienen. In januari 2019 zijn geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten gepubliceerd. Deze lijsten zijn opgesteld in overleg met brancheverenigingen. Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar rapporteren over de genomen maatregelen in uw bedrijf.

Valt mijn bedrijf onder de informatieplicht?

Met de Wetchecker energiebesparing checkt u of uw bedrijf of instelling moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht. Heeft u een energiebesparingsplicht op grond van dit artikel én valt uw bedrijf of instelling niet onder de uitzonderingen, dan moet uw bedrijf ook aan de informatieplicht voldoen.

Uitzonderingen informatieplicht

De volgende bedrijven hebben vrijstelling voor de informatieplicht:
·         Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem (artikel 15.51 Wet milieubeheer);
·         Deelnemers aan het Europese Broeikasgas Emissiehandelssysteem (ETS-bedrijven, artikel 16.5 Wet milieubeheer);
·         Type C-bedrijven (vergunningsplichtig, artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer);
·         Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken Energie efficiëntie (MJA3).

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Heeft uw bedrijf of instelling – naast de energiebesparingsplicht – ook een plicht tot het uitvoeren van een energie-audit (EED)? Dan geldt de informatieplicht ook voor u, maar heeft u tot en met 5 december 2019 de tijd om de melding te doen. Ondernemingen waar 250 FTE of meer werkzaam zijn of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen vallen onder de EED.

Toezicht en handhaving

RUD Zeeland houdt toezicht op en handhaaft de wettelijke energiebesparingsplicht én de informatieplicht en fungeert als vraagbaak voor het bevoegd gezag. Zij toetsen tijdens een controle of een bedrijf voldoet aan de Erkende Maatregelen voor energiebesparing van de bedrijfstak.

Meer weten?

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven als ondertekenaars van het Energieakkoord de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-neutrale energiehuishouding een impuls.

Meer informatie vindt u op de volgende pagina’s:

·         Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer

·         Energiebesparingsplicht, Kenniscentrum InfoMil

·         Erkende Maatregelen energiebesparing, Kenniscentrum Infomil

·         Wetchecker energiebesparing

·         Activiteitenbesluit Gebouwen

·         Informatieplicht energiebesparing

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.